Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym zamieszczonym pod adresem internetowym www.lorifactor.pl zwanym dalej "Sklepem".

 2. Właścicielem Sklepu jest firma:

  LORIFACTOR Łukasz i Katarzyna Lewandowscy s.c.

  95-030 Rzgów, Gadka Stara

  ul. Lucerniana 68

  NIP 728-279-03-69

  REGON 101446120

  zarejestrowana przez: Prezydent Miasta Łodzi

  zwana dalej "Sprzedawcą". Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

 3. Zakupów w sklepie dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej "Kupujący"

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul Lucerniana 68, 95-030 Stara Gadka.

Adres e-mail Sprzedawcy : sklep@lorifactor.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 730900737

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.


Rejestracja oraz ochrona danych osobowych

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, wymagana jest rejestracja. Należy podkreślić, iż PEŁNA REJESTRACJA umożliwia otrzymywanie stałych i czasowych RABATÓW oraz informacji o nowościach.

 2. Sklep zbiera oraz przetwarza dane osobowe Kupujących. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych Sklepu zostały wyrażone w Polityce Prywatności.


Sprzedaż oraz realizacja zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane w opisie produktu prezentowanego w Sklepie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

 2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów – w związku z powyższym ceny towarów do momentu ich ostatecznego potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej. Dzięki temu Kupujący zachowuje możliwość ostatecznego uzgodnienia szczegółów zamówienia ze Sprzedającym już po złożeniu zamówienia elektronicznego.

 3. Dokonując zamówienia Kupujący powinien spodziewać się dwóch potwierdzeń:

 • pierwsze – generowane jest przez system – stanowi potwierdzenie wprowadzenia zamówienia do systemu

 • drugie – generowane przez administratora sklepu - znajdują sie w nim m. in. dane do przelewu

 1. Na stronach Sklepu Kupujący znajdzie informacje o dostępności poszczególnych towarów. W nielicznych przypadkach czas realizacji może być dłuższy niż zadeklarowany na stronach poszczególnych towarów. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówień przebiegała w zadeklarowanym czasie.

 2. Zamówione produkty zostają wysłane do Kupującego w dwojaki sposób:

 • po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto Sprzedawcy

 • po dokonaniu wyboru realizacji zamówienia „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”.

 1. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Kupującego na konto Sprzedającego

 2. W przypadku realizacji towarów na zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • niezwłocznie – po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku płatności na konto)

 • po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia ze strony Kupującego – w przypadku wybrania opcji wysyłki „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”

 1. W przypadku zamówień towarów o wartości przekraczającej 700 zł, Kupujący, dokonując wyboru opcji wysyłki „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”, zobowiązany jest do wpłaty na konto Sprzedającego zaliczki w wysokości 100 zł.

 2. Po dokonaniu wpłaty Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy informację potwierdzającą zaksięgowanie wpłaty.

 3. Składając zamówienie w sposób podany powyżej Kupujący oświadcza, że posiada prawo do posługiwania się danymi osobowymi podawanymi przez niego w Sklepie w celu realizacji zamówienia oraz że złożone przez niego zamówienie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że podany przez Kupującego adres wysyłkowy nie jest adresem osób, które nie są poinformowane o złożeniu zamówienia w Sklepie.

 4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich przez Kupującego, wymienionych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca ma prawo do przedsięwzięcia środków prawnych zmierzających do wykrycia sprawcy nadużycia oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat własnych lub w imieniu strony poszkodowanej.

 5. Wystawienie rachunku jest możliwe po uprzednim poinformowaniu sprzedającego o wyborze takiej formy dokumentacji zakupu. Wówczas należy podać w odpowiednim polu zamówienia numer NIP oraz nazwę firmy.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu internetowego to:

  - połączenie z siecią Internet, 
  - zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari
  - włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies)

 7. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


Płatność

 1. Należności za zamówione produkty Kupujący może uregulować wykorzystując jedną z możliwości:

 • przelew bankowy

 • „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE” (tylko dla przesyłek krajowych)

 • PayPal (automatycznie doliczana jest prowizja w wysokości 3% wartości zamówienia) – po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wystawia żądanie zapłaty

 1. Za zamówienie można zapłacić bezpośrednio na konto bankowe :

  LORIFACTOR Łukasz i Katarzyna Lewandowscy s.c.

  ul. Lucerniana 68

  95-030 Stara Gadka

  95 2490 0005 0000 4530 9018 7614

 2. Dla przelewów międzynarodowych w walucie EUR:
  IBAN Account number :   PL 17 2490 0005 0000 4600 5904 1498
  S.W.I.F.T. (BIC) :      ALBPPLPW

 

Wysyłka

 1. Zamówiony przez klienta towar wysyłany jest przez Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.

 2. Koszt przesyłki znajduje się w zakładce http://lorifactor.pl/sklep/i2,koszty-wysylki.html 


Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową

Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za zgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisem art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać od Sprzedawcy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru.

Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedawca:

a) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal; oraz w sytuacjach, gdy:

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub odpowiednio

Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Konsumentowi.

 

Sprzedawca zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego przez Konsumenta.

Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, w stanie w jakim otrzymał go od Sprzedawcy (niepocięty, nieprzeszyty, itp.).

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub kurierem.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub kurierem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Zamknij